De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft vele activiteiten ontwikkeld op het terrein van het kwaliteitsbeleid.  Praktijkrichtlijnen vormen een onderdeel hiervan. Deze praktijkrichtlijnen variëren van eisen die de beroepsgroep zelf stelt aan de tandheelkundige zorg en de organisatie daarvan tot uitwerkingen van wettelijke verplichtingen. Nadat deze richtlijnen zijn vastgesteld en bekrachtigd (geautoriseerd) worden ze naar verwachting toegepast door de betreffende professionals op wie de richtlijnen van toepassing zijn. Het is echter niet te verwachten dat een richtlijn in ongewijzigde vorm onbeperkt geldig blijft. Daarom dient de status van een richtlijn periodiek te worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. De thans vigerende richtlijnen zijn overwegend recent ontwikkeld, maar een aantal richtlijnen is tussen de 5 en 9 jaar oud. Door de NMT is een zestal richtlijnen geselecteerd die als eerste herziening behoeven, vanwege de leeftijd van de oorspronkelijke richtlijn of omdat ontwikkelingen tot herziening nopen.

Piet Post heeft inmiddels een procedure voor richtlijnherziening voor de NMT ontwikkeld.
Als Beleidsadviseur Richtlijnherziening werkt hij momenteel aan de feitelijke herziening van een zestal richtlijnen van de NMT.