Onlangs werd een systematische review en meta-analyse gepubliceerd, waarin het verband tussen het volume van operaties en de uitkomst van pancreaschirurgie werd onderzocht. Dit onderzoek, waarvan Piet Post mede-auteur was,  vond plaats in het kader van het rapport van de door de Signaleringscommissie van KWF Kankerbestrijding ingestelde Commissie Kwaliteit van de Kankerzorg.  Deze commissie had mede als opdracht te beoordelen of concentratie van de kankerzorg was aangewezen. Een van de peilers onder de aanbevelingen was het literatuuronderzoek (aangevuld met meta-analyse) naar de relatie tussen volume en de kwaliteit van de kankerchirurgie.  Piet Post coördineerde dit onderzoek samen met Michel Wouters (oncologisch chirurg, Nederlands Kanker Instituut). De resultaten betreffende pancreaschirurgie voor pancreascvarcinoom werden in 2011 gepubliceerd in de British Journal of Surgery (Gooiker GA, van Gijn W, Wouters MW, Post PN, van de Velde CJ, Tollenaar RA; Signalling Committee Cancer of the Dutch Cancer Society. Systematic review and meta-analysis of the volume-outcome relationship in pancreatic surgery. Br J Surg. 2011;98(4):485-94).

Het systematisch doorzoeken van de literatuur leverde 14 geschikte studies op. Er bleek er minder postoperatieve te sterfte voor te komen in ziekenhuizen met een groter  aantal operaties (hoog volume) (odds ratio [OR] 0.32; 95% Betrouwbaarheidsinterval [BI] 0.16-0.64) . Ook de 5-jaars overlevingskans was beter naarmate meer operaties in een ziekenhuis werden verricht (OR 0.79; CI 0.70-0.89).  Voor het aantal operaties per chirurg bleek geen duidelijk verband. De resultaten waren niet significant (OR 0.46; CI 0.17-1.26).  Omdat het afkappunt dat in de studies werd gebruikt om hoog volume van laag volume ziekenhuizen sterk varieerde tussen de verschillende studies, kon uit het onderzoek geen specifiek afkappunt worden geconcludeerd dat als minimum volume gehanteerd zou moeten worden. Dit zal dus ergens anders op moeten worden gebaseerd.

Het in het British  Journal gepubliceerde artikel over de relatie tussen volume van pancreaschirurgie en de uitkomst van de operatie is hier in zijn geheel te verkrijgen.

 

 

S