Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Post Voor Zorg en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel voor Den Haag, alwaar de onderneming is ingeschreven onder nummer 52451755.

1. Algemeen
a. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door
opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en
een opdrachtgever, ongeacht of deze door POST VOOR ZORG zelf worden uitgevoerd, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst overeen is gekomen dat deze van toepassing zijn.

2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes
a. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de
opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
b. Opdrachtgever zal de door het Post Voor Zorg uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van
POST VOOR ZORG uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier
bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.
c. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding
is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend.

3. Uitvoering van de opdracht
a. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
b. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie
omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanpassing van de overeenkomst voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, dan zullen Post Voor Zorg en de opdrachtgever tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
d. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is
overeengekomen, dan zal opdrachtnemer niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in
verzuim zijn. Indien overschrijding van de termijn dreigt, heeft POST VOOR ZORG de plicht zo spoedig mogelijk
met opdrachtgever te overleggen.
e. Opdrachtnemer heeft het recht, voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de
opdracht door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met
opdrachtgever.

4. Geheimhouding
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Pagina 2 van 2
b. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en
opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
c. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door
hen in te schakelen derden

5. Intellectueel eigendom
a. Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven
eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom
waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
b. Alle door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer
programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en
zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door
opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvuldigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6. Prijs en betaling
a. Post Voor Zorg factureert maandelijks aan de opdrachtgever, op basis van werkelijk bestede uren en werkelijk
gemaakte kosten tot het in de overeenkomst vermelde maximum, tenzij in de overeenkomst anders is
afgesproken. Indien de werkelijke kosten de overeenkomst met meer dan 10% dreigen te overschrijden, dan zal
Post Voor Zorg in een vroeg stadium in overleg met de opdrachtgever treden om tot een eventuele herziening van
de kostenraming te komen.
b. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in
euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
c. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Eventuele benodigde aanvullende
kosten ter incasso worden op de opdrachtgever verhaald.

7. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
b. Post Voor Zorg is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Post Voor Zorg
verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Post Voor Zorg aansprakelijk is, geldt dat
Post Voor Zorg uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van opdrachtgever tot ten hoogste het in de
overeenkomst vastgelegde bedrag.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld te Delft op 16 juni 2011.